โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของผู้มารับบริการ / ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

เมื่อ 19/11/2018 เวลา 14:29:39 น.

           ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.  จะได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  อปท. ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จึงขอความร่วมมือ ผู้มารับบริการ / ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก   ดำเนินการเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ผ่าน URL และ QR  CODE  โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เข้าระบบก่อนทำแบบสำรวจ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสำรวจ 

        ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

        https://itas.nacc.go.th/go/eit/f1j5f8