เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2566

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฏหมายให้แก่บุคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2566

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2566

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2566

แผนดำเนินงานและการใช้งบระมาณประจำปี2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6เดือน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย6เดือน ประจำปี2566

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อบังคับ จรรยาบรรณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

 
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ...
เมื่อ 24/10/2023 เวลา 10:41:14 น.
 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมหิรัญนครเงินยาง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
เมื่อ 17/10/2023 เวลา 17:18:11 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 ...
เมื่อ 16/10/2023 เวลา 11:20:37 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ...
เมื่อ 16/10/2023 เวลา 11:18:29 น.
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสาย 2 ซอย 1/2 เชื่อมถนนสาย 1 ซอย 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ...
เมื่อ 21/09/2023 เวลา 10:27:57 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ...
เมื่อ 07/08/2023 เวลา 15:10:29 น.
 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
เมื่อ 04/08/2023 เวลา 08:37:38 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ...
เมื่อ 07/07/2023 เวลา 11:58:15 น.
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ...
เมื่อ 16/06/2023 เวลา 15:52:49 น.
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวที่ส่าการอำเภอเชียงแสน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ...
เมื่อ 16/06/2023 เวลา 15:52:47 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ...
เมื่อ 13/06/2023 เวลา 10:11:04 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ...
เมื่อ 15/05/2023 เวลา 13:28:29 น.
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเหนือถึงหมู่ที่ 3 บ้านเวียงใต้ ตำบลเวียง กว้าง 9 – 14 เมตร ยาว 2,177 เมตร หนา 0.04 เมตร ...
เมื่อ 21/04/2023 เวลา 10:11:49 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ...
เมื่อ 18/04/2023 เวลา 09:43:40 น.
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเหนือถึงหมู่ที่ 3 บ้านเวียงใต้ ตำบลเวียง กว้าง 9 – 14 เมตร ยาว 2,177 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ...
เมื่อ 15/03/2023 เวลา 15:36:41 น.
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเหนือถึงหมู่ที่ 3 บ้านเวียงใต้ ตำบลเวียง ...
เมื่อ 15/03/2023 เวลา 15:32:18 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ...
เมื่อ 13/03/2023 เวลา 09:38:07 น.
 ประกาศร่างราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเหนือหมู่ที่ 3 บ้านเวียงใต้ ตำบลเวียง ...
เมื่อ 09/03/2023 เวลา 15:49:48 น.
 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ...
เมื่อ 09/02/2023 เวลา 13:41:09 น.
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 07/02/2023 เวลา 11:43:45 น.

ข่าวทั้งหมด 116 ข่าว : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
Email : wiangchiangsaen.go.th@gmail.com
 
Copyright © 2023 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น