เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2566

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฏหมายให้แก่บุคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2566

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2566

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2566

แผนดำเนินงานและการใช้งบระมาณประจำปี2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6เดือน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย6เดือน ประจำปี2566

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อบังคับ จรรยาบรรณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

 

ศักยภาพในตำบล

ก. ศักยภาพของเทศบาล
       (1) จำนวนบุคคลากร  จำนวน  134  คน
              -  คณะผู้บริหาร  5  คน
 
              -  สภาเทศบาล  12  คน
 
              -  สำนักปลัดเทศบาล  27  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  9  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  2  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  6  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  7  คน

               -  กองคลัง  13  คน  แยกเป็น 
                     • พนักงานเทศบาล  4  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  1  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  3  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  2  คน

               -  กองช่าง  16  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  5  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  6  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  2  คน

               -  กองการศึกษา  32  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  16  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  9  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  2  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  5  คน

               -  กองสาธารณสุขฯ  29  คน  แยกเป็น 
                     • พนักงานเทศบาล  3  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  1  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  -  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  12  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  13  คน
 

 ระดับการศึกษา

สำนัก/ส่วน

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

อนุปริญญา/เทียบเท่า

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรี

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

รองนายกฯ คนที่ 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

รองนายกฯ คนที่ 2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

 -

เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2

 -

 -

สภา เทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย

3

1

1

 -

1

1

4

1

 -

หญิง

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6

3

 

ลูกจ้างประจำ

 -

 

2

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

 

 

1

 

 

2

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

1

1

2

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 1

 -

1

1

 -

 -

1

 -

 -

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3

 -

 -

ลูกจ้างประจำ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 3

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

2

 -

 -

 -

 1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

-

-

-

 -

 -

 -

2

 -

 -

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 1

 -

2

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 2

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

1

2

1

 -

 3

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 1

 -

 -

 -

 1

 -

 -

 -

 -

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6

7

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

3

 -

7

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

-

1

 -

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 -

 1

 1

 -

 -

 -

2

 -

 -

กองสาธารณสุขฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 3

 -

 -

ลูกจ้างประจำ

1

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

8

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 7

 -

 1

 1

 -

 -

 1

 -

 -

ที่มา:  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  (ณ เดือน เมษายน  2565)ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

       (1)  การรวมกลุ่มของประชาชน
              จำนวนกลุ่มทุกประเภท  11 กลุ่มแยกประเภทกลุ่มดังนี้
                     - กลุ่มอาชีพ   5   กลุ่ม
                     - กลุ่มออมทรัพย์   2   กลุ่ม
                     - กองทุนหมู่บ้าน   2   กลุ่ม     
                     - กลุ่มแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต   2   กลุ่ม    

       (2)  จุดเด่นของพื้นที่
              โบราณสถาน
                     เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาทางประวัติศาสตร์

              ขนบธรรมเนียมประเพณี
                     เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนมีการรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่เหนียวแน่น มั่นคง ดังจะเห็นได้จากประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีแห่ไม้ค้ำสลีวัดศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้สืบสานกระทำเป็นประจำทุก ๆปี ควรที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้สืบไป

 

 

 

 

ที่มา:  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาลเทศบาล  (ณ  เดือน เมษายน 2565)

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
Email : wiangchiangsaen.go.th@gmail.com
 
Copyright © 2023 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น