เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2566

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฏหมายให้แก่บุคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2566

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2566

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2566

แผนดำเนินงานและการใช้งบระมาณประจำปี2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6เดือน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย6เดือน ประจำปี2566

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อบังคับ จรรยาบรรณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

 
ประกาศ เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ปร ...
...
เมื่อ 30/10/2023 เวลา 09:48:31 น.
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือน ก ...
...
เมื่อ 24/10/2023 เวลา 10:38:59 น.
 
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ตามพร ...
...
เมื่อ 20/10/2023 เวลา 10:30:46 น.
 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ...
ดาวโหลดไฟล์รูปภาพข้างบน !! สแกนคิวอาร์โค้ด !! (รูปภาพไฟล์อยู่ในคิวอาร์โค้ด) ...
เมื่อ 12/06/2023 เวลา 11:42:44 น.
 
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ...
ดาวโหลดไฟล์รูปภาพข้างบน !! สแกนคิวอาร์โค้ด !! (รูปภาพไฟล์อยู่ในคิวอาร์โค้ด) ...
เมื่อ 12/06/2023 เวลา 11:42:11 น.
 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ...
ดาวโหลดไฟล์รูปภาพข้างบน !! สแกนคิวอาร์โค้ด !! (รูปภาพไฟล์อยู่ในคิวอาร์โค้ด) ...
เมื่อ 12/06/2023 เวลา 11:27:11 น.
 
แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ...
...
เมื่อ 20/03/2023 เวลา 13:42:19 น.
 
ประกาศเรื่อง สถานการณ์PM 2.5 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับแนวโน้มการ ...
...
เมื่อ 21/02/2023 เวลา 11:07:22 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อกา ...
...
เมื่อ 20/02/2023 เวลา 09:35:59 น.
 
ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ...
ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566 ...
เมื่อ 06/02/2023 เวลา 11:52:58 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ...
...
เมื่อ 30/01/2023 เวลา 16:13:39 น.
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ...
...
เมื่อ 13/01/2023 เวลา 14:35:46 น.
 
No Gift Policy ...
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ขอประกาศตน เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน No Gift Policy ไม่รับของขวัญในทุกเทศกาลและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต ...
เมื่อ 06/01/2023 เวลา 13:55:25 น.
 
ขอเชิญร่วม ตักบาตรรุ่งอรุณริมโขง ...
ตักบาตรรุ่งอรุณริมโขง ต้อนรับแสงแรกของปี 2566 ริมโขงเมืองเชียงแสน กับการตักบาตรรุ่งอรุณริมโขง ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พระสงฆ์จำนวน 37 รูป จากวัดผ้าขาวป้าน สิ้นสุดสี่แยกไปรษณีย์เชียงแสน #ตักบาตรรุ่งอรุณริมโขง #เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ...
เมื่อ 27/12/2022 เวลา 15:14:55 น.
 
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ...
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ณ ถนนริมโขง บริเวณศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขง เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา เชียงแสนเมืองต้นน้ำโขงของประเท ...
เมื่อ 27/12/2022 เวลา 14:52:07 น.
 
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนโซนอำเภอ ✨หลงใหลเชียงแสน✨ “ล้านนา ล ...
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนโซนอำเภอ หลงใหลเชียงแสน “ล้านนา ล้านศรัทธา เมืองสามแผ่นดิน” 30 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ เรือนประทับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย #มหกรรมไม้ดอกอาเซียน2022 #อำเภอเชียงแสน ...
เมื่อ 15/12/2022 เวลา 10:24:56 น.
 
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูหนาว หนาวนี้ที่เชียงแสน ...
หนาวนี้ที่ เชียงแสน เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูหนาว ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรม CHIANG SAEN NIGHT MUSEUM (นั่งรถรางภาคกลางคืน) ชมความงามการประดับโคม 5 ประตูเมืองและสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ...
เมื่อ 15/12/2022 เวลา 10:15:45 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพน ...
...
เมื่อ 10/11/2022 เวลา 09:39:03 น.
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง(ป๋าเวณียี่เป็ง) ประจำปี 2565 ...
...
เมื่อ 21/10/2022 เวลา 11:11:06 น.
 
ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ...
...
เมื่อ 06/07/2022 เวลา 14:27:51 น.
 

รายการข่าวทั้งหมด 105 รายการ : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
Email : wiangchiangsaen.go.th@gmail.com
 
Copyright © 2023 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น