เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2566

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฏหมายให้แก่บุคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2566

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2566

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2566

แผนดำเนินงานและการใช้งบระมาณประจำปี2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6เดือน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย6เดือน ประจำปี2566

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อบังคับ จรรยาบรรณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม
       ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆ ได้สะดวก ถนนสายหลักๆที่เชื่อมการเดินทางภายในอำเภอมีหลายเส้นทางได้แก่
       - ทางหลวงหมายเลข 1290 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอแม่สายกับอำเภอเชียงแสน
       - ทางหลวงหมายเลข 1129 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเชียงแสนกับอำเภอเชียงของ
       - ทางหลวงหมายเลข 1016 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอแม่จันกับอำเภอเชียงแสน

       มีรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สายเชียงแสน - แม่จัน, เชียงแสน - เชียงราย ,เชียงแสน-แม่สาย รวมทั้งเชียงแสน - ชียงใหม่ และ เชียงแสน - กรุงเทพ ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียง สภาพการจราจรเป็นไปอย่างสะดวก คล่องตัวไม่มีปัญหาด้านการจราจรแต่อย่างใด

2. การประปาสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
3. การไฟฟ้ามีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงแสน เป็นหน่วยให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน การบริการไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลักคาเรือน ส่วนการบริการไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เป็นผู้ดูแลให้บริการ โดยได้มีการติดตั้งไฟฟ้าตามถนน ตรอกซอยต่างๆ 

4. การสื่อสาร
       โทรศัพท์
              - มีบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน และบริษัท ที.ทีแอนที จำกัด(มหาชน) ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล มีจำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวนเลขหมาย และมีจำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำนวน 35 จุด ไปรษณีย์โทรเลข
              - มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแม่จันให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาล อินเตอร์เน็ต
              - มีโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยปัจจุบันตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน   ถนนสาย1  และเทศบาลได้จัดทำเวปไซค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล คือ  “www.wiengchiangsaen.go.th.” ระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว    
              - มีการติดตั้งหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

5. ลักษณะการใช้ที่ดิน
       การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของเทศบาลฯ มีลักษณะการใช้ที่ดินเป็นชุมชนเมืองในบริเวณพื้นที่ราบ และมีแม่น้ำโขงผ่านชุมชนด้านตะวันออก กำแพงเมืองโบราณล้อมรอบด้านทิศเหนือ ตะวันตกและทิศใต้ จึงทำการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นชุมชนเมืองอยู่ในกำแพงเมือง ดังนี้
       1. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  หรือย่านการค้า เป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค ตลาดสดโรงแรม ธนาคาร และสถานจำหน่ายน้ำมัน จะเกาะกลุ่มตามแนวถนนพหลโยธิน และถนนริมโขง ประมาณ113 ไร่
       2. ที่ดินประเภทที่พักอาศัย กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชุมชนและปะปนอยู่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชกรรม ประมาณ 850 ไร่
       3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร เช่นโรงบ่มใบยาสูบ โรงรับซื้อพืชไร่ โกดังสินค้า และวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมบริการ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ และจักรยานยนต์ ประมาณ 42 ไร่
       4. ที่ดินประเภทโบราณสถาน ประกอบด้วยคูเมืองกำแพงเมือง และโบราณสถานที่เป็นสถาปัตยกรรม หรือเป็นดินกระจายตามจุดต่างๆ ในตัวเมือง บางแห่งโบราณสถานจะถูกล้อมรอบด้วยอาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย ประมาณ 283 ไร่
       5. ที่ดินประเภทสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ชุมชน ประมาณ 198 ไร่

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
Email : wiangchiangsaen.go.th@gmail.com
 
Copyright © 2023 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น